W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

60 lat CERN i 30 lat z udziałem Polski

Prof. Jan Królikowski

Prof. Jan Królikowski

Jan Królikowski jest profesorem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Również na tym wydziale uzyskał stopień magistra, doktorat (w roku 1974), oraz habilitację (w roku 1987). Tytuł profesora otrzymał w roku 1993. Pracował także na Uniwersytecie w Heidelbergu oraz w CERN. Pełnił wiele funkcji w międzynarodowych i krajowych instytucjach i komitetach: był przedstawicielem Polski w komitecie R-ECFA (Restricted European Committee for Future Accelerators) w latach 1991-1996, przedstawicielem Polski w Radzie CERN w latach 2013-2020‚ pełnił różne funkcje w ramach międzynarodowej współpracy przygotowującej i prowadzącej eksperyment Compact Muon Solenoid (CMS) przy LHC w latach 1991-2013. W latach 1999-2002 był członkiem Komitetu Fizyki PAN, a w latach 2011-2016 członkiem Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułu Naukowego.

Prof. Królikowski zajmuje się fizyką doświadczalną wysokich energii. Jego badania naukowe poświęcone były m.in. zderzeniom hadronów, oddziaływaniom neutrin z materią, cząstkom egzotycznym, ciężkim kwarkom, łamaniu symetrii CP w rozpadach kwarków b, procesom poza Modelem Standardowym. Realizując te badania brał udział w różnych eksperymentach w CERN-ie, m.in. w eksperymencie DELPHI przy zderzaczu LEP oraz eksperymencie Compact Muon Solenoid (CMS) przy zderzaczu LHC. Jest autorem ponad 1200 publikacji naukowych cytowanych ponad 80000 razy. Otrzymał m.in. nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską oraz nagrodę (zespołową) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.

Prof. Królikowski ma także bardzo duże doświadczenie dydaktyczne. Prowadził wiele wykładów kursowych i specjalistycznych z fizyki dla wszystkich lat studiów, a także seminaria z fizyki wysokich energii. Był opiekunem 10 prac magisterskich i promotorem 7 doktorów. Bierze też udział w różnych działaniach popularyzujących fizykę.

Wykład ten jest równocześnie wykładem w ramach Festiwalu Nauki. Wykład organizowany jest w ramach projektu Fizyka-Pasja-Społeczeństwo.

 

 

Materiały z wykładu