W ramach projektu „Zapytaj fizyka” organizujemy serię wykładów popularnonaukowych, wygłaszanych przez znamienitych naukowców i popularyzatorów nauki. Wykłady te odbywają się mniej więcej raz na miesiąc na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Pasteura 5, sala 0.03).

Woda – życiodajny cud Natury

dr Krzysztof Karpierz

dr Krzysztof Karpierz

Krzysztof Karpierz pracuje na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie ukończył studia i obronił doktorat. Jest również absolwentem Politechniki Warszawskiej. Po doktoracie odbył staż w Institute for Materials Research w Sendai, w Japonii. Jest fizykiem eksperymentatorem. Dlatego jego kontakty naukowe związane były zawsze z wyjazdami poświęconymi prowadzeniu eksperymentów fizycznych – do instytutu Grenoble High Magnetic Field Laboratory, do Universite de Montpellier, do Regensburg University, a także do polskich instytutów prowadzących badania w zakresie fizyki półprzewodników.

Zainteresowania naukowe dr. Krzysztofa Karpierza były i są skoncentrowane wokół tematyki związanej z fizyką oddziaływania terahercowych fal elektromagnetycznych ze strukturami krystalicznymi półprzewodników. Badania dotyczą wzbudzeń nośników prądu w układach objętościowych oraz w układach o obniżonej wymiarowości jak studnie kwantowe czy kropki kwantowe.

Od wielu lat Krzysztof Karpierz kieruje również Pracownią Pokazów Wykładowych Wydziału Fizyki UW, która jest odpowiedzialna za utrzymywanie w gotowości do użycia licznych zestawów pokazowych – przyrządów, które używane są na co dzień w czasie wykładów z dziedziny fizyki doświadczalnej. W Pracowni jest takich zestawów ponad 2000. Krzysztof Karpierz jest również autorem lub współautorem rozwiązań technicznych i dydaktycznych nowych pokazów fizycznych. Jest członkiem Ogólnopolskiego Klubu Demonstratorów Fizyki, na forum którego od wielu lat prezentuje razem z zespołem Pracowni nowe pomysły nie tylko samych pokazów, ale również koncepcji dydaktycznych ich przedstawienia słuchaczom wykładów. Konsultant programów popularnonaukowych, uczestnik zdarzeń o charakterze popularyzatorskim fizyki, wykładowca na seminariach dydaktycznych, autor wystąpień popularyzujących fizykę dla otwartej publiczności, współautor, wraz z zespołem Pracowni, pokazów fizycznych przedstawianych przez innych popularyzatorów fizyki z Wydziału Fizyki UW.

W niniejszym wykładzie pokazane zostaną fizyczne własności wody, które są na tyle niezwykłe, że zasługują na wyróżnienie w zestawieniu z takimi samymi własnościami innych cieczy. Wszystkie niezwykłe własności pokazane będą eksperymentalnie na wykładzie. Pokazane zostaną nie tylko znane cechy jak pływanie lodu (faza stała wody), który jest lżejszy od cieczy złożonej z tych samych cząsteczek wody, ale też i mniej znane właściwości, jak niezwykle duże ciepło właściwe, duże ciepło parowania, niezwykła, niemonotoniczna zależność gęstości ciekłej wody od temperatury. Pokazane też zostaną  doświadczenia ujawniające strukturę dipolową cząsteczek wody oraz jej własności optyczne. Wszystkie te cechy zostaną omówione w kontekście powstawania i ewolucji życia na Ziemi. Umożliwiły stworzenie stabilnych warunków rozwoju życia na naszej planecie, dzięki czemu mamy możliwość spotkania się na wykładzie i poznania tej niezwykłej substancji.

Niniejszy, grudniowy wykład nawiązuje do tradycji doświadczalnych wykładów organizowanych na naszym wydziale w latach powojennych.

 

Materiały z wykładu