Energia powierzchniowa asocjatów

Pytanie

Pyta Natalia

Jaki jest wpływ temperatury na molową energię powierzchniową układów jednoskładnikowych zasocjowanych i niezasocjowanych?

Odpowiedź

Odpowiada Elżbieta Bojarska

Molowa energia powierzchniowa większości układów jednoskładnikowych (czyste ciecze) jest liniową funkcją temperatury (maleje ze wzrostem temperatury). Równanie opisujące zależność molowej energii powierzchniowej ma taką samą postać dla układów asocjujących i nieasocjujących. W przypadku układów nieasocjujących współczynnik proporcjonalności występujący w równaniu ma stałą wartość, natomiast dla układów asocjujących przyjmuje wartość x-krotnie mniejszą, przy stopniu asocjacji x. Badanie molowej energii powierzchniowej w funkcji temperatury jest wykorzystywane do wyznaczania masy cząsteczkowej asocjatów, co pozwala określić stopień asocjacji badanej cieczy.

Szerszy opis tego zagadnienia można znaleźć w podręcznikach chemii fizycznej: P.W. Atkins, „Chemia Fizyczna”, PWN, K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia Fizyczna”, PWN