Od czego zależy temperatura spalania?

Pytanie

Pyta Wojciech

Od czego zależy temperatura spalania czegoś, np. butanu?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Spalanie jest reakcją chemiczną danej substancji z tlenem. Temperatura spalania jest temperaturą, którą mają produkty tej reakcji. Na przykład spalanie butanu prowadzi do powstania dwutlenku węgla i wody. W przypadku niewystarczającej ilości tlenu może powstać również tlenek węgla.

Spalanie jest reakcją egzotermiczną, to znaczy w procesie spalania wydzielane jest ciepło. Wydzielone ciepło podgrzewa następnie produkty spalania. Wynika z tego, że temperatura spalania, w pewnym uproszczeniu, zależy głównie od dwóch czynników: ilości wydzielonego ciepła podczas reakcji oraz ciepła właściwego produktów reakcji oraz otoczenia (przy spalaniu w powietrzu będą to jego pozostałe składniki).

Ilość wydzielonego ciepła podczas reakcji zależy od rodzajów wiązań chemicznych, które muszą być zerwane (w substratach) i utworzone (w produktach reakcji). Natomiast ciepło właściwe mówi nam ile ciepła należy dostarczyć by zwiększyć temperaturę danej substancji o 1°C. Wynika z tego, że w praktyce temperatura spalania zależy również od początkowej temperatury substratów oraz otoczenia.