Równowaga ciecz – ciało stałe

Pytanie

Pyta Jacek

Linia równowagi gaz-ciecz kończy się w punkcie krytycznym. Gdzie kończy się linia ciecz-ciało stałe?

Odpowiedź

Odpowiada Bogdan Cichocki

Krzywe równowagi faz układu jednoskładnikowego mogą kończyć się w punkcie krytycznym lub w punktach potrójnych, czyli w punktach, które odpowiadają jednoczesnej równowadze trzech faz (np. woda-para-lód). Ciało stałe oznacza w danych warunkach zazwyczaj jakąś strukturę krystaliczną, a struktur tych może być dla danej substancji wiele (np. jest kilkanaście faz krystalicznego lodu). Przy zwiększaniu ciśnienia ciało stałe będzie zmieniać swoją strukturę, a to będzie oznaczać, że linia równowagi z cieczą będzie przechodzić pomiędzy kolejnymi punktami potrójnymi. Przy dostatecznie dużych ciśnieniach i dużych temperaturach nastąpi proces jonizacji i pojawi się nowa faza jaką jest plazma i punkt potrójny z plazmą będzie końcem krzywej o której mówimy.