Skąd się wzięły warstwy skał przykrywające złoża ropy naftowej?

Pytanie

Pyta Andrzej

Skąd się wzięły warstwy skał przykrywające najgłębsze złoża ropy naftowej? Rozumiem, że są to w dużej części szatki obumarłych form życia, ale skąd się niejako wzięła ta materia?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Wskutek ruchów tektonicznych na powierzchni Ziemi wciąż powstają nowe wypiętrzenia (np. łańcuchy górskie) i zagłębienia (np. baseny oceaniczne). Materia z obszarów wypiętrzonych jest przenoszona przez rzeki, lodowce i wiatry i deponowana w zagłębieniach. W zagłębieniach gromadzą się też szczątki organizmów. Na naszych oczach obserwujemy to w torfowiskach. Materia organiczna jest przykrywana przez znoszone piaski lub żwiry. Przy odpowiednich temperaturach i ciśnieniach ze szczątków organicznych może powstawać węgiel kamienny, brunatny, ropa naftową i gaz ziemny.