W którym układzie odniesienia czas płynie wolniej?

Pytanie

Pyta Anonim

Załóżmy, że mamy dwa układy inercjalne. W jednym my się znajdujemy, a drugi porusza się z dużą prędkością (bliską prędkości światła) względem nas ruchem jednostajnym prostoliniowym. Wiadomo, że ruch jest względny w przypadku układów poruszających się bez przyśpieszenia, więc równie dobrze według niego to my się poruszamy bardzo szybko. Gdzie więc czas będzie płynął wolniej? Bo o tym chyba mówi Szczególna Teoria Względności dla ruchów bliskich prędkości światła? Nie chodzi mi tu o paradoks bliźniąt, bo ruch jest bez przyśpieszeń od początku wszechświata.

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Wydaje się, że wśród osób nieprofesjonalnie zainteresowanych szczególną teorią względności (STW) dość rozpowszechnione jest przekonanie, że „według STW w układzie poruszającym się czas płynie wolniej”.

Tymczasem jest to nieprawda.

Nieprawdziwość powyższego stwierdzenia ma źródło w określeniu „czas płynie w danym układzie odniesienia”. Otóż z punktu widzenia STW w danym układzie odniesienia dobrze zdefiniowaną i mierzalną wielkością fizyczną  jest upływ czasu pomiędzy dwoma zdarzeniami. Natomiast „upływ czasu w danym układzie odniesienia” w oderwaniu od konkretnych zdarzeń nie jest w STW ani zdefiniowany ani mierzalny. Oznacza to, że dopóki nie ustalimy pary zdarzeń, STW nie ma nic do powiedzenia na temat „upływu czasu w danym układzie odniesienia”.

W konsekwencji postawione pytanie „Gdzie więc czas będzie płynął wolniej?” jest pytaniem o zjawisko, na temat którego STW się nie wypowiada. Pytanie, na które STW udziela odpowiedzi, brzmi: w którym z dwóch (inercjalnych) układów odniesienia upływ czasu pomiędzy zdarzeniami $Z_1$ i $Z_2$ będzie krótszy?

Najprościej można odpowiedzieć na to pytanie mówiąc, że to zależy od zdarzeń $Z_1$ i $Z_2$. Natomiast pełna odpowiedź przedstawia się następująco.

Przyjmijmy, że dane są dwa inercjalne układy odniesienia ${\cal U}$ oraz $\cal U’$, którymi posługują się obserwatorzy, odpowiednio, $\cal O$ i $\cal O’$. Posługując się swoim układem $\cal U$ obserwator $\cal O$ przypisuje zdarzeniom tworzącym czasoprzestrzeń współrzędne $(t,x,y,z)$, gdzie $t$ jest czasem, w którym zachodzi dane zdarzenie, a $(x,y,z)$ współrzędnymi miejsca, w którym to zdarzenie zachodzi. Drugi obserwator $\cal O’$ przypisuje zdarzeniom współrzędne $(t’,x’,y’,z’)$ o analogicznej interpretacji. Jeżeli założymy, że przestrzenne osie obu układów są równoległe i że prędkość układu $\cal U’$ względem $\cal U$ jest wektorem o kierunku osi $OX$ i składowej $ v \neq 0 $ to wartości współrzędnych ustalonego zdarzenia są powiązane następującą transformacją Lorentza:
\begin{equation}
\begin{aligned}
t’&=\gamma(v)(t-vx),\\
x’&=\gamma(v)(x-vt),\\
y’&=y,\\
z’&=z,
\end{aligned}
\label{lor0}
\end{equation}
gdzie
\[
\gamma(v)=\frac{1}{\sqrt{1-v^2}}.
\]
Powyższe wzory obowiązują przy dodatkowym założeniu, że czas $t$ mierzymy w metrach: $1$ metr czasu to czas, w jakim światło w próżni przebywa odległość $1$ metra. W tych jednostkach prędkość jest wielkością bezwymiarową, prędkość światła $c=1$, a prędkość $v$ jest wieksza od $-1$ i mniejsza od $1$.

Przypuśćmy teraz, że obserwator $\cal O$ przypisuje wybranym zdarzeniom $Z_1,Z_2$ współrzędne, odpowiednio,

\begin{align*}
&(t_1,x_1,y_1,z_1), &&(t_2,x_2,y_2,z_2),
\end{align*}

zaś obserwator $\cal O’$ — współrzędne

\begin{align*}
&(t’_1,x’_1,y’_1,z’_1), &&(t’_2,x’_2,y’_2,z’_2).
\end{align*}

Upływ czasu między zdarzeniami $Z_1$ i $Z_2$ mierzony przez obserwatora $\cal O$ to wielkość

\[
\Delta t=t_2-t_1,
\]

zaś upływ czasu pomiędzy tymi zdarzeniami mierzony przez obserwatora $\cal O’$ to wielkość

\[
\Delta t’=t’_2-t’_1.
\]

Korzystając z transformacji Lorentza \eqref{lor0} otrzymujemy następującą zależność

\begin{equation}
\Delta t’=\gamma(v)(\Delta t-v\Delta x),
\label{lor}
\end{equation}

gdzie

\[
\Delta x=x_2-x_1.
\]

Wzór \eqref{lor}  opisuje zależność upływu czasu $\Delta t’$ od upływu czasu $\Delta t$. Istotne jest to, że $\Delta t’$ zależy nie tylko od $\Delta t$, ale także od różnicy współrzędnych $\Delta x$ charakteryzującej zdarzenia $Z_1,Z_2$. Ponieważ dla niezerowej prędkości $v$

\[
\gamma(v)>1,
\]

więc o tym czy $\Delta t’$ będzie większa, równa czy też mniejsza od $\Delta t$ decyduje wartość $\Delta x$.

Jeżeli na przykład $\Delta x=0$, czyli gdy zdarzenia $Z_1,Z_2$ mają tą samą wartość współrzędnej $x$, to
\[
\Delta t’=\gamma(v)\Delta t > \Delta t
\]
— tą sytuację nazywamy dylatacją czasu.

Ale możemy też wybrać zdarzenia $Z_1,Z_2$ w ten sposób, że wartość $v\Delta x$ jest dodatnia i na tyle duża, że

\[
\Delta t'< \Delta t.
\]
Co więcej, istnieją pary zdarzeń, takie że $\Delta t>0$ i $\Delta’t<0$. W tej sytuacji w układzie $\cal U$ najpierw zachodzi zdarzenie $Z_1$, a potem $Z_2$, a w układzie ${\cal U}'$ na odwrót — zdarzenie $Z_2$ jest wcześniejsze od zdarzenia $Z_1$. Widać stąd, że w przypadku niektórych par zdarzeń ich chronologia zależy od układu odniesienia.

Można też znaleźć parę zdarzeń o takiej różnicy $\Delta x$, że

\[
\Delta t'= \Delta t.
\]

Zatem dla niektórych par zdarzeń upływ czasu pomiędzy zdarzeniami tworzącymi parę jest krótszy w układzie $\cal U$, dla innych par — w układzie $\cal U'$, jeszcze dla innych upływ czasu w obydwu układach jest taki sam. Widać stąd, że żaden z układów nie jest wyróżniony w stosunku do drugiego i zasada względności nie jest naruszona.

Ewentualny zarzut, że zasada względności jest złamana poprzez fakt, że o relacji pomiędzy $\Delta t'$ i $\Delta t$ decyduje wielkość $\Delta x$ mierzona w układzie $\cal U$, można łatwo odeprzeć w następujący sposób. Otóż posługując się transformacją odwrotną do transformacji \eqref{lor0}  czyli transformacją

\[
\begin{aligned}
t&=\gamma(v')(t'-v'x'),\\
x&=\gamma(v')(x'-v't'),\\
y&=y',\\
z&=z',
\end{aligned}
\]

gdzie $v'=-v$ jest (niezerową) składową prędkości układu $\cal U$ względem $\cal U'$, można wyprowadzić wzór

\[
\Delta t=\gamma(v')(\Delta t'-v'\Delta x'),
\]

w którym

\[
\Delta x'=x'_2-x'_1.
\]

Wzór ten jest w pełni analogiczny do wzoru \eqref{lor} i opisuje relację pomiędzy $\Delta t$ i $\Delta t'$ w zależności od wielkości $\Delta x'$ mierzonej w układzie $\cal U'$.