Czym jest dynamo planetarne?

Pytanie

Pyta Stefan

Na jakiej zasadzie ruch ciekłego żelaza powoduje powstanie pola magnetycznego, np. Ziemi? Czy zostało to potwierdzone eksperymentalnie?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

O powstaniu pola magnetycznego Ziemi pisaliśmy już tutaj pole magnetyczne Ziemitutaj. Pole to powstaje wskutek indukowania prądów elektrycznych przez pole magnetyczne w poruszającej się materii przewodzącej prąd elektryczny. Może to być stopiony metal (jak w jądrze Ziemi) lub zjonizowany gaz. Proces ten nazywamy dynamem planetarnym. Jak wskazuje sama nazwa, proces generacji pola w jądrze Ziemi przypomina proces w prądnicy. W prostszym przypadku (bez przewodów)  wystarczy szybki obrót metalowych dwóch walców (nachylonych względem siebie) w rtęci, aby po przekroczeniu pewnej szybkości obrotów, zaobserwować gwałtowny wzrost pola magnetycznego. Także modele numeryczne potwierdzają możliwość procesu generacji pola magnetycznego we wnętrzu naszego globu.